Wiatr

Sku­ra wsia­da w ostat­ni rejs swo­im Mati­zem i wrzu­ca na słu­chaw­ki ostat­nią (póki co) powieść sło­wac­kie­go pisa­rza gro­zy. Czy opo­wieść o zagi­nio­nej kame­rze samo­cho­do­wej mro­zi krew w żyłach? Szcze­gól­nie kie­dy słu­cha­my jej… jadąc autem?! To dru­gi pod­cast o Joze­fie Kari­ce Sku­ry, wcze­śniej mogli­ście słu­chać na naszych łamach o jego zimo­wej powie­ści „Ciem­ność”.

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.