Brom XXX

Po pre­mie­rze dru­gie­go tomu „Bro­ma” Unka ogło­si­ła, że w ramach prze­rwy od głów­nej serii pla­nu­je stwo­rzyć ero­tyk w świe­cie Bro­ma. Histo­ria mia­ła być krót­ka, pikant­na i przede wszyst­kim wyróż­niać się kolo­rem. Od zapo­wie­dzi minę­ły nie­speł­na dwa lata, wycze­ki­wa­ny „Brom XXX” wkrót­ce będzie miał pre­mie­rę, a Man­do i Jer­ry już dziś zapra­sza­ją na dys­ku­sję, w któ­rej opo­wie­dzą o tym, czy jest na co cze­kać. Jak wypa­da war­stwa ero­tycz­na komik­su i jak na odbiór cało­ści wpły­wa uży­cie przez Unkę kolo­rów? Na ile jest to cie­ka­wost­ka dla fanów przy­gód Bro­ma i spół­ki, a na ile tom 2.5? Czym zasko­czy­ła nas fabu­ła i czy w por­no może­my mieć dobre dia­lo­gi? O tym wszyst­kim i o paru innych kwe­stiach usły­szy­cie w dzi­siej­szym podcaście!

Wspo­mi­na­ną „Sla­vo­ni­cę” Pan­ny N. poczy­ta­cie tutaj

Dys­ku­sję o „Mala­rzu” Łukasz Godlew­skie­go posłu­cha­cie tutaj

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.