Pets/Warpaint

Pomi­mo dyna­micz­ne­go roz­wo­ju ryn­ku komik­so­we­go, domi­nu­ją u nas tytu­ły ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych i Euro­py. Wydaw­nic­two Man­dio­ca posta­no­wi­ło prze­rwać ten duopol i sys­te­ma­tycz­nie ser­wu­je w Pol­sce komiks z Ame­ry­ki Połu­dnio­wej. Dziś Jer­ry zapra­sza na pod­cast, w któ­rym opo­wie o dwóch albu­mach – „Pets” Gime­ne­za oraz „War­pa­int” Pode­sty, od nie­daw­na gosz­czą­cych na pół­kach księ­gar­ni. Co łączy, a co dzie­li oba komik­sy? Jak pre­zen­tu­je się czar­no-bia­ła opra­wa gra­ficz­na i jak taka for­ma jest wyko­rzy­sty­wa­na przez obu twór­ców? Czy war­to się­gnąć po te dość spe­cy­ficz­ne tytu­ły? Zapra­sza­my do posłuchania!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.