Wataha – sezon 2

„Wata­ha” powró­ci­ła po trzech latach z prze­rwy z dru­gim sezo­nem. Pierw­sza odsło­na oka­za­ła się uda­nym seria­lem gatun­ko­wym, któ­ry łączył thril­ler z kry­mi­na­łem i kusił biesz­czadz­kim kli­ma­tem, ale pozo­sta­wił nas z dość dużym clif­fhan­ge­rem na koniec.

Punk­tem wyj­ścia nowej opo­wie­ści jest zabój­stwo gru­py uchodź­ców, któ­rzy zosta­ją zna­le­zie­ni nie­da­le­ko Ustrzyk, w Biesz­cza­dach. Oka­zu­je się, że zbrod­nia ma zwią­zek z wyda­rze­nia­mi z prze­szło­ści. Do spra­wy zosta­je odde­le­go­wa­na zna­na już nam pani pro­ku­ra­tor Dobosz, któ­ra pro­wa­dzi­ła spra­wę Rebro­wa czte­ry lata wcze­śniej. Na sce­nę powra­ca­ją rów­nież sta­rzy zna­jo­mi z samym Rebro­wem na czele.

Czy nowy sezon jest skon­stru­owa­ny jak kla­sycz­ny sequ­el, wię­cej, moc­niej, lepiej? Jak wypa­da powrót po latach do tych zna­nych już posta­ci? Co jest siłą nowej „Wata­hy” I czy w koń­cu dosta­je­my dobre domknię­cie poszcze­gól­nych wąt­ków? Posłuchajcie!

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.