Ultimate Spider-Man. Tom 4

Peter Par­ker spró­bu­je wraz z X‑Men okieł­znać nie­od­po­wie­dzial­ne­go mutan­ta, a następ­nie wraz z Czar­ną Kot­ką wypo­wie woj­nę King­pi­no­wi wspie­ra­ne­mu przez Elektrę.

Jak prze­bie­gnie spo­tka­nie Pete­ra z mutan­ta­mi? Czy moc­ne prze­ry­so­wa­nie i ogłu­pie­nie jed­nej z posta­ci było dobrym pomy­słem? Co bar­dziej anga­żu­je czy­tel­ni­ka – kon­flikt z Wil­so­nem Fiskiem czy psy­cho­te­ra­pia cio­ci May? Czy Bagley w koń­cu przy­ło­żył się do opra­wy gra­ficz­nej? Kto „tęsk­ni za Octo­bu­sem”? Posłuchajcie.

Komiks „Ulti­ma­te Spi­der-Man. Tom 4” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.