Ultimate Spider-Man. Tom 3

Peter Par­ker musi odkryć toż­sa­mość napa­da­ją­ce­go na ban­ki oraz zmie­rzyć się z prze­szło­ścią, pozna­jąc szcze­gó­ły pro­jek­tu Venom zapo­cząt­ko­wa­ne­go przez jego ojca oraz Eda Broc­ka Seniora.

Na ile Ben­dis mody­fi­ku­je czy aktu­ali­zu­je zna­ne nam przy­go­dy Pającz­ka? Czy Ulti­ma­te Spi­der-Man sta­wia bar­dziej na akcję i przy­go­dy sub­er­bo­ha­ter­skie czy na rela­cje mię­dzy­ludz­kie i wąt­ki oby­cza­jo­we? Co na okład­kach robi napis Trans­pa­ren­cy Digi­tal? Czy ilu­stra­cje Mar­ka Bagleya nadal mnie iry­tu­ją? Posłuchajcie.

Komiks „Ulti­ma­te Spi­der-Man. Tom 3” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.