Titan Souls

Wypo­sa­żo­ny w nie­zbyt cel­ny łuk i jed­ną strza­łę wyru­szy­łem w podróż do nie­bez­piecz­nej, mitycz­nej kra­iny, by zdo­być dusze tyta­nów. Po co? By zyskać ich moc? By odkryć osta­tecz­ną praw­dę o swo­im ist­nie­niu? By same­mu stać się tyta­nem? Sam tego nie wiem. Jasne jest tyl­ko to, że podo­ła­łem zada­niu. A teraz oto sta­ję przed Wami, by zło­żyć spra­woz­da­nie z mojej wyprawy.
Z audy­cji dowie­cie się, czy war­to zaku­pić Titan Souls, co łączy ten tytuł z Dark Souls czy Sha­dow of the Colos­sus oraz dla­cze­go Szy­mas musiał zgi­nąć aż 242 razy, by ukoń­czyć grę na pod­sta­wo­wym pozio­mie trudności.

Titan Souls na plat­for­mie Steam

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.