Przecast 17 – Serialowe Halloween Special 2018 – Ser, robaki, komiksy i krew Szymasa

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu o tym, co aktu­al­nie dzie­je się w popkul­tu­rze. W tym tygo­dniu ser­wu­je­my Wam kolej­ny odci­nek tema­tycz­ny: z oka­zji Hal­lo­we­en 2018 posta­no­wi­li­śmy poroz­ma­wiać o seria­lach w kon­wen­cji hor­ro­ru! Za co ceni­my „Wyspę Har­pe­ra”? Co sądzi­my o seria­lo­wych anto­lo­giach sta­re­go i nowe­go typu? Czy da się dobrze zekra­ni­zo­wać cre­epy­pa­stę? Dla­cze­go ludzie oglą­da­ją „The Wal­king Dead”? Któ­rą fran­czy­zę chcie­li­by­śmy zoba­czyć w for­mie seria­lu? Jak pierw­szy epi­zod „Into The Dark” oka­le­czył Szy­ma­sa? O tym wszyst­kim i o kil­ku innych kwe­stiach roz­ma­wia­my w dzi­siej­szym Prze­ca­ście! A dokład­ny spis tema­tów znaj­dzie­cie poniżej:

  • 00:04:25 – Kie­dyś to robi­li dobre seria­le – Feno­men seria­lo­wej grozy
  • 00:14:09 – Ashuś Chla­stuś i inne zja­wi­ska hor­ro­ro­we – Sla­sher jako serial (m.in. „Har­pe­r’s Island”, „Scre­am”, „Sla­sher”, „Dead of Sum­mer”, „Scre­am Queens”)
  • 00:26:53 – Za co kocha­my zamknię­te cało­ści? – Anto­lo­gie sta­re­go typu (każ­dy odci­nek z nową histo­rią) vs anto­lo­gie nowe­go typu (każ­dy sezon z nową histo­rią) (m.in. „Sla­sher”, „Ame­ri­can Hor­ror Sto­ry”, „Chan­nel Zero”)
  • 01:05:26 – Ser, roba­ki, komik­sy i krew Szy­ma­sa – Omó­wie­nie pierw­sze­go, hal­lo­we­eno­we­go odcin­ka seria­lu „Into the Dark” – „The Body”
  • 01:14:51 – Bar­dzo dobra tele­no­we­la – ide­al­na dłu­gość seria­lu gro­zy (m.in. „The Wal­king Dead”, „Pen­ny Dre­ad­ful”, „Gho­ul”, „The Strain”)
  • 01:39:00 – Trze­cie­go dnia zmar­twych­wstał – serial jako alter­na­ty­wa dla fran­czyz, któ­re raczej nie docze­ka­ją się już fil­mo­wych sequ­eli (m.in. „Ash vs Evil Dead”, „Scre­am”, „The Mist”, „From Dawn Till Dusk”, „The Exor­cist”, „Damien”, „Han­ni­bal”, „Bates Motel”, „The Pur­ge”, „Rose­ma­ry­’s Baby”, „Fred­dy­’s Night­ma­res”, „Fri­day the 13th: The Series”, „Zom­bie­land”, „Tre­mors”, „Cre­ep­show”, „Night­bre­ed”, „Chil­d’s Play”)
  • 01:52:22 – Trans­me­dial­ne com­bo – „Lore” jako pod­cast, serial i książka
  • 01:56:05 – Każ­dy ma marze­nia – Jakie hor­ro­ry chcie­li­by­śmy zoba­czyć w for­mie serialu?

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.