Szlamowe double feautre: Prison Pit/The UnderHogs

Jer­ry posta­no­wił się­gnąć po dwa tytu­ły, któ­re nie­daw­no zade­biu­to­wa­ły na Szlam­Fe­ście, uka­zu­jąc się nakła­dem imprin­tu Łukasz Kowal­czuk Przed­sta­wia we współ­pra­cy z OMG! Wytwór­nia Sło­wo­bra­zu, a mia­no­wi­cie po „Pri­son Pit. Księ­ga pierw­sza” oraz „The Under­Hogs”. „Pri­son Pit” John­ne­go Ryana to bez­kom­pro­mi­so­wa opo­wieść o tajem­ni­czym wojowniku/wrestlerze, któ­ry tra­fia na obcą, nie­go­ścin­ną pla­ne­tę, gdzie w hek­to­li­trach poso­ki przyj­dzie mu wal­czyć o prze­trwa­nie. „The Under­Hogs” to albu­mo­we wyda­nie webko­mik­su ze sce­na­riu­szem Łuka­sza Kowal­czu­ka i z rysun­ka­mi Hen­ry­ka Gla­zy – histo­ria tytu­ło­we­go gan­gu moto­cy­klo­we­go, któ­ry decy­du­je się pod­jąć wyzwa­nie prze­wie­zie­nia przez nie­bez­piecz­ne (posta­po­ka­lip­tycz­ne?) tery­to­ria tajem­ni­czej prze­sył­ki. Co łączy oba tytu­ły? Jak pre­zen­tu­ją się rysun­ki i nar­ra­cja gra­ficz­na w zesta­wie­niu z ogra­ni­czo­ną do mini­mum war­stwą dia­lo­go­wą? Czy „Pri­son Pit” jest fak­tycz­nie tak popra­ne, jak o nim mówią? Czy „nie­ma” histo­ria gan­gu moto­cy­klo­we­go daje radę? Komu może­my pole­cić te komik­sy? O tym i o wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Twór­cy „The Under­Hogs” posta­no­wi­li zapro­po­no­wać czy­tel­ni­kom jako doda­tek do lek­tu­ry ścież­kę dźwię­ko­wą. Poni­żej może­cie zapo­znać się z obo­ma playlistami:

Play­li­sta Łuka­sza Kowalczuka

Play­li­sta Hen­ry­ka Glazy


Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.