Świąteczne horrory cz. 08

Świę­ta zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi, za oknem gru­ba war­stwa śnie­gu, a ja kon­ty­nu­uję zapo­cząt­ko­wa­ny przed dwo­ma laty tema­tycz­ny cykl, w któ­rym w skró­cie zapre­zen­tu­ję kolej­ną daw­kę alter­na­ty­wy dla pol­sa­tow­skich pro­po­zy­cji do ramów­ki świą­tecz­nej. Tra­dy­cyj­nie będą to zarów­no fil­my dobre jak i „pereł­ki” wygrze­ba­ny z naj­głęb­szych cze­lu­ści archi­wum kinematografii.

W dzi­siej­szym prze­glą­dzie omawiam:

  • Pranks (The Dorm That Drip­ped Blo­od) (1982)
  • Elves (1990)
  • The Minion (1998)
  • Tales from the Dark­si­de [3×11] Seasons of Belief (1986)
  • Tales from the Dark­si­de [4×07] The Yat­te­ring and Jack (1987)
  • Chri­st­mas Night­ma­res: Here Comes Santa
  • Chri­st­mas Night­ma­res part 2: Home for the Holidays
  • A Cada­ver Chri­st­mas (2011)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.