Grave Encounters

Czym jest moc­ku­men­ta­ry? Czym jest found foota­ge? Czy war­to obej­rzeć Apol­lo 18 i Ostat­ni egzor­cyzm? O tym wszyst­kim mówię przy oka­zji recen­zji hor­ro­ru Gra­ve Encounters.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.