Carrie Soundtrack by Marco Beltrami

W dzi­siej­szym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK po raz pierw­szy bie­rze­my na warsz­tat muzy­kę. Sku­ra (tym razem solo) oma­wia dla Was ścież­kę dźwię­ko­wą z naj­now­szej ekra­ni­za­cji książ­ki „Car­rie”. Pod­cast słu­chać na dobrym sprzę­cie, przez gło­śni­ki albo cho­ciaż w słuchawkach 🙂

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.