Przecast 21 – Beton i cement, czyli dwóch i pół o Super Bowl 2019

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu o tym, co aktu­al­nie dzie­je się w popkul­tu­rze. W tym tygo­dniu roz­ma­wia­my mię­dzy inny­mi o tra­ile­rach emi­to­wa­nych pod­czas tego­rocz­ne­go Super Bowl i komen­tu­je­my popkul­tu­ro­wą bie­dę tego wyda­rze­nia oraz przy­glą­da­my się kil­ku innym, bie­żą­cym new­som. Prze­wi­du­je­my przy­szłość fil­mów spod szyl­du DC. Roz­ma­wia­my o samo­cho­dach w serii „Szyb­cy i wście­kli” oraz o jej pierw­szym spin-offie. Komen­tu­je­my ewen­tu­al­ny powrót „Kro­nik z New Jer­sey” oraz kil­ka mgli­stych zapo­wie­dzi seria­lo­wych. Dokład­ny spis tema­tów znaj­dzie­cie poniżej:

 • 0:00:58 – Nie za boga­to, czy­li tego­rocz­ny „Super” Bowl
 • 0:05:17 – Super­he­ro na Super Bowl: „Aven­gers: Koniec gry”, „Cap­tin Marvel” oraz migaw­ki „Birds of Prey”
 • 0:14:07 – Dru­gi tra­iler „Sha­zam”
 • 0:20:39 – „The Bat­man” bez Bena Afflec­ka oraz koniec fil­mo­we­go uni­wer­sum DC
 • 0:26:03 – Pokłó­ci­łem się z kum­plem o „Joke­ra”, czy­li pla­ny na kolej­ne fil­my od DC
 • 0:29:33 – The Sequ­el czy The Rebo­ot? – „The Suici­de Squ­ad” Jame­sa Gunna
 • 0:31:16 – Gdzie jest mój czer­wo­ny samo­chód? Czy­li Man­do cze­ka na „Hobbs & Shaw” – tra­iler oraz spot z Super Bowl
 • 0:40:02 – Szczyp­ta hor­ro­ru z Super Bowl – spo­ty rekla­mo­we „To my” oraz „Sca­ry Sto­ries to Tell in the Dark”
 • 0:46:23 – Nie widzę żaglów­ki, ale cze­kam na powrót Jaya i Ciche­go Boba
 • 0:54:01 – Leon, Tom Savi­ni i pilot seria­lu „The Lost Boys”
 • 1:02:30 – Zom­bia­stycz­nie – „Resi­dent Evil” od Netfliksa
 • 1:06:45 – „Lalecz­ka Chuc­ky” wska­ku­je do Syfy, „Chan­nel Zero” i „Z Nation” dosta­ją can­ce­la a „Scre­am Queens” może powró­ci do małej stacji

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.