Star Wars. Wielka Republika: W ciemność

Nie ma co ukry­wać, że bar­dzo cze­ka­li­śmy na ten tytuł. Ale nie mogło być ina­czej, jeże­li autor­ką „W ciem­ność” jest Clau­dia Gray, czy­li autor­ka dosko­na­łych „Wię­zów krwi”. Ba, nawet fakt, że mamy do czy­nie­nia (co uwzględ­nio­no na pol­skiej okład­ce) z powie­ścią mło­dzie­żo­wą, nie osła­bił nasze­go zapa­łu. Jak więc wypa­da powieść koń­czą­ca pierw­szą fazę ksią­żek z „The High Repu­blic”? O tym dys­ku­tu­ją dziś Man­do i Jer­ry. Z roz­mo­wy dowie­cie się mię­dzy inny­mi, na czym pole­ga „mło­dzie­żo­wość” tego tytu­łu, na ile „W ciem­ność” jest powie­ścią auto­no­micz­ną oraz jak Gray pora­dzi­ła sobie z dużą licz­bą posta­ci. Pano­wie dys­ku­tu­ją rów­nież o roli Nihi­lów (kre­owa­nych na głów­nych anta­go­ni­stów w ramach cza­sów Wiel­kiej Repu­bli­ki), pomy­śle na nowe­go „złe­go” w Galak­ty­ce, ilo­ści i jako­ści humo­ru pre­zen­to­wa­ne­go w tej powie­ści, a nawet o sek­sie Jedi. To wszyst­ko i wie­le wię­cej w dzi­siej­szej dyskusji!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.