Pierwsze wrażenia z pierwszej fali „Hill House Comics”

W paź­dzier­ni­ku 2019 roku wystar­to­wa­ła nowa seria komik­sów wydaw­nic­twa DC – Hill House Comics – któ­rą przy­jął pod swo­je skrzy­dła i sygnu­je nazwi­skiem naj­star­szy syn Ste­phe­na Kin­ga – Joe Hill. Co mie­siąc star­to­wał kolej­ny z pię­ciu tytu­łów wcho­dzą­cych w skład pierw­szej fali pro­jek­tu i w lutym docze­ka­li­śmy się wresz­cie pre­mie­ry ostat­nie­go z nich. W związ­ku z tym, w 351. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, Man­do i Szy­mas spo­tka­li się w wir­tu­al­nym stu­dio, aby poroz­ma­wiać ogól­nie o całym pro­jek­cie i szcze­gó­ło­wo o „jedyn­kach” wszyst­kich serii, inau­gu­ru­jąc jed­no­cze­śnie dłuż­szy cykl pod­ca­stów. W dzi­siej­szej audy­cji posłu­cha­cie pierw­szych wra­żeń z lek­tu­ry jedy­nek nastę­pu­ją­cych serii komiksowych:

  • 0:09:48 – Basket­ful of Heads
  • 0:20:00 – The Dol­l­ho­use Family
  • 0:27:51 – The Low, Low Woods
  • 0:37:00 – Daph­ne Byrne
  • 0:47:18 – Plunge

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.