Ptyś i Bill: Do ataku!

Bogna i Man­do powra­ca­ją z omó­wie­niem kolej­ne­go komik­su! Tym razem ten zna­ny i lubia­ny duet oma­wia nowość od wydaw­nic­twa Egmont, czy­li album „Ptyś i Bill: Do ata­ku!”. Z odcin­ka dowie­cie się mię­dzy inny­mi, w jakiej linii komik­sów uka­zał się ten tytuł oraz z ilu opo­wie­ści się skła­da. Czy dłu­gość histo­rii wpły­wa na spo­sób ich czy­ta­nia? Jak pre­zen­tu­ją się opra­wa gra­ficz­na i humor? Czy Bogna pla­nu­je zaku­pić w przy­szło­ści kolej­ne odsło­ny tej serii? Posłuchajcie!

„Ptyś i Bill: Do ata­ku!” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.