Star Wars: Ostatni strzał

Han, tym razem już nie solo, a zwy­cza­jo­wo, z łysym Wookiem u boku, posta­no­wił omó­wić pierw­szą pre­mie­rę, któ­rą zaser­wo­wał nam w tym roku Uro­bo­ros. „Ostat­ni strzał” Danie­la Jose Olde­ra to pierw­sza powieść z nowe­go kano­nu, któ­ra sku­pia się w znacz­nej czę­ści na posta­ci Lan­do Car­lis­sia­na, a do tego ofe­ru­je nam anta­go­ni­stę nie­zwią­za­ne­go z siła­mi Impe­rium lub Naj­wyż­sze­go Porząd­ku. Już samo to intry­gu­je, ale czy Older stwo­rzył z tych ele­men­tów cie­ka­wą histo­rię? Jak zapre­zen­to­wa­li się sta­rzy kum­ple Han i Lan­do? Jakie posta­cie z książ­ko­wo-komik­so­we­go uni­wer­sum spo­tka­my na kar­tach powie­ści? Na ile spraw­dzi­ły się wąt­ki oby­cza­jo­we i jak chło­pa­ki oce­nia­ją głów­ną intry­gę? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szej dyskusji!


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.