Creepshow. Holiday Special 2023

Za dwa dni Wigi­lia. Czwar­ty sezon seria­lo­we­go „Cre­ep­show” za nami, a dru­gi tom komi­ku jest na pół­met­ku. W tym roku dosta­li­ście bar­dzo dużo dodat­ko­wych odcin­ków pod­ca­stu, w któ­rych oma­wia­li­śmy kolej­ne odsło­ny tej serii. Ostat­ni tego­rocz­ny pod­cast z tego wor­ka ser­wu­je­my jed­nak w pią­tek, jako regu­lar­ny odci­nek. Tym razem nie w wir­tu­al­nym stu­diu Radia SK, a na wie­cze­rzy wigi­lij­nej u Jer­ry­’e­go, spo­tka­li­śmy się znów w nie­co okro­jo­nym skła­dzie. Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Michał „Jer­ry” Rako­wicz roz­ma­wia­ją o pierw­szym zeszy­cie spe­cjal­nym tej serii, wyda­nym z oka­zji świąt Boże­go Naro­dze­nia. Dzi­siaj mamy dla was szcze­gó­ło­we omó­wie­nie obu histo­rii, któ­re ser­wu­ją nam kolej­ni twór­cy. A tym razem są to: „Chri­st­mas Man” oraz „Pac­ka­ge Thie­ves”. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.