LEGO Batman: Film

Gdy komi­sarz Gor­don odcho­dzi na zasłu­żo­ną eme­ry­tu­rę, jego następ­czy­ni – Bar­ba­ra Gor­don – ogła­sza nową stra­te­gię wal­ki z prze­stęp­czo­ścią: koniec wysłu­gi­wa­nia się lokal­nym super­bo­ha­te­rem, czas, by spo­łecz­ność Gotham wzię­ła spra­wy we wła­sne ręce. Rów­no­cze­śnie Joker wal­czy o uwa­gę Bat­ma­na, o tytuł jego naj­więk­sze­go wro­ga, spo­ty­ka się jed­nak wyłącz­nie z odrzu­ce­niem, co zmu­sza go do pod­ję­cia dra­stycz­nych kro­ków. A Bru­ce Way­ne pro­wa­dzi naprze­mien­nie życie play­boya i pustel­ni­ka, przy­naj­mniej do cza­su, aż…

Dziś w Kon­glo­me­ra­cie „LEGO Bat­man: Film”. Czy tytuł ten spraw­dza się lepiej, niż „LEGO Bat­man MSDC” oma­wia­ny w poprzed­niej solów­ce Szy­ma­sa? Czy samot­ność LEGO Way­ne­’a może poru­szać? Jak bar­dzo przej­mu­je­my się losa­mi ludzi­ków z kloc­ków? Czy ich pery­pe­tie bawią? Co roz­śmie­szy­ło mnie naj­moc­niej? Czy twór­cy odro­bi­li pra­cę domo­wą i upa­ko­wa­li w fil­mie satys­fak­cjo­nu­ją­cą ilość smacz­ków? Kto jest tar­ge­tem tego fil­mu? I co, u licha, robi w nim Godzil­la? Posłuchajcie!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.