Pierwsze wrażenia – Dexter: New Blood

Bli­sko dzie­sięć lat temu socjo­pa­tycz­ny seryj­ny mor­der­ca prze­stęp­ców, Dexter Mor­gan, upo­zo­ro­wał wła­sną śmierć i prze­niósł się z Mia­mi do sta­nu Ore­gon, by tam roz­po­cząć nowe życie jako Jim Lind­say. Na prze­strze­ni lat Jim­my doro­bił się domu, sta­łej pra­cy, gru­py zna­jo­mych, a nawet part­ner­ki, a co wię­cej nie dopu­ścił się żad­ne­go mor­der­stwa. Prze­szłość upo­mni się jed­nak o swo­je, gdy w oko­li­cy poja­wi się dwóch mło­dzień­ców – obrzy­dli­wie boga­ty ego­tyk Matt Cald­well oraz syn Dexte­ra, Harrison. 

Jak zapi­sa­ło się w naszej pamię­ci osiem sezo­nów seria­lu „Dexter”? Co myśli­my o Dexte­rze drwa­lu? Jak zare­ago­wa­li­śmy na wie­ści o kon­ty­nu­acji po latach? Kim jest Dexter/Jim w 2021 roku? Ile smacz­ków zna­la­zło się w pilo­cie nowe­go sezo­nu? Czy nadal kibi­cu­je­my seryj­ne­mu mor­der­cy? Odpo­wie­dzi pozna­cie w dzi­siej­szych Pierw­szych wrażeniach.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.