Nieoficjalne ekranizacje Stephena Kinga cz. 3: Filmy porno

Po trzech mie­sią­cach od reak­ty­wa­cji pod­ca­stu Radio SK ser­wu­ję wam wresz­cie audy­cję, w któ­rej odda­lam się dość moc­no od sza­blo­no­wych dys­ku­sji o Ste­phe­nie Kin­gu. Jest to też powrót do nie­re­gu­lar­nej serii pod­ca­stów, któ­ra wystar­to­wa­ła sie­dem lat temu, a jej ostat­nia odsło­na uka­za­ła się przed pię­cio­ma laty. Zapra­szam na kolej­ny prze­gląd nie­ofi­cjal­nych ekra­ni­za­cji Kin­ga… tym razem w wer­sji dla doro­słych. Przy­go­tuj­cie sobie pumeks, szczot­kę i sza­re mydło, bo po tym mara­to­nie może­cie czuć się brud­ni i sponiewierani.

W jaki spo­sób miłość do Ste­phe­na Kin­ga może zapro­wa­dzić w naj­czar­niej­sze zakąt­ki inter­ne­tu? Czy Geo­r­gi­na była grzecz­ną dziew­czyn­ką i weź­mie swój balo­nik? Co bliź­niacz­ki z „Lśnie­nia” wyczy­nia­ją w wol­nym cza­sie? Czy Dan­ny Tor­ran­ce był kar­łem? Co by było, gdy­by Car­rie wca­le nie była zamknię­ta w sobie i wsty­dli­wa? Jak brzmi jed­no z naj­lep­szych haseł rekla­mo­wych w histo­rii por­no paro­dii? Co krę­ci Pen­ny­wi­se­’a? Dla­cze­go wolał­bym, by mój syn nigdy nie tra­fił na to nagra­nie? I wresz­cie: czy cho­wa­jąc się dla zmył­ki za trze­cią ścia­ną, też będę się pła­wił? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.