Escape Tales. Rytuał przebudzenia

W trzy­sta sześć­dzie­sią­tym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wyru­sza do alter­na­tyw­ne­go wymia­ru, by ura­to­wać swo­ją cór­kę, żonę, same­go sie­bie lub też ska­zać wszyst­kich na wiecz­ne potę­pie­nie. Czym „Esca­pe Tales: Rytu­ał prze­bu­dze­nia” róż­ni się od innych gier plan­szo­wych symu­lu­ją­cych poko­je zaga­dek? Co skła­da się na zawar­tość potęż­ne­go pudeł­ka? Jak połą­czo­no tutaj para­gra­fów­kę z kar­cian­ką? Czy fabu­ła gry wcią­ga na tyle, by wzbu­dzić u odbior­cy dreszcz emo­cji? Jak spra­wu­je się dedy­ko­wa­na apli­ka­cja? Czy Szy­ma­so­wi i spół­ce uda­ło się ura­to­wać bli­skich? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.