Pierwsze wrażenia – Blood Drive

Man­do bie­rze na tape­tę świe­żą pre­mie­rę od tele­wi­zji SyFy i plat­for­my Show­max – „Blo­od Dri­ve” – serial, któ­ry z zało­że­nia ma być współ­cze­sną, epi­zo­dycz­ną reali­za­cją kon­wen­cji grin­dho­use­’u. Czy kino pró­bu­ją­ce być złe tra­fia do fana złe­go kina? Czy serial zado­wo­li kon­kret­ną gru­pę odbior­ców? Czy jest tyl­ko tro­chę czy bar­dzo moc­no prze­faj­no­wa­ny? Jak spraw­dza się jego otwar­cie i czy potra­fi ono dostar­czyć odpo­wied­niej daw­ki roz­ryw­ki? I wresz­cie czy Man­do pla­nu­je dalej pozo­stać z tym seria­lem? Odpo­wiedź na te i inne pyta­nia znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej krót­kiej audycji.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.