Lśnienie w ciemności: Niebieski kompresor

Na dwu­dzie­sto­le­cie ser­wi­su Lil­ja­’s Libra­ry Hans-Åke Lil­ja stwo­rzył anto­lo­gię „Lśnie­nie w ciem­no­ści”, któ­rej głów­ną gwiaz­dą został nie kto inny jak sam Ste­phen King. Udo­stęp­nił on do zbio­ru jeden ze swo­ich – nigdy nie­opu­bli­ko­wa­nych w książ­ce – wcze­snych tek­stów zaty­tu­ło­wa­ny „Nie­bie­ski kom­pre­sor”. Man­do i Jer­ry, któ­rzy sys­te­ma­tycz­nie czysz­czą bia­łe pla­my w kin­go­wych opo­wia­da­niach po ten tekst się­gnę­li i już dziś o nim opo­wie­dzą. Jak bar­dzo nie­ty­po­wym tek­stem jest „Nie­bie­ski kom­pre­sor”? Czy to kolej­na egzo­tycz­na cie­ka­wost­ka stric­te „dla fanów”, czy może coś wię­cej? Posłuchajcie.

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.