Odrodzenie – Aquaman: Utonięcie (tom 1)

Arthur Cur­ry jako Aqu­aman nie ma łatwe­go życia. Na powierzch­ni ludzie albo boją się go, albo mają za dzi­wa­ka, któ­ry roz­ma­wia z ryba­mi, pod wodą zaś pod­wa­ża się jego auto­ry­tet w związ­ku z utrzy­my­wa­niem przez nie­go kon­tak­tów z powierzch­nią. Monar­cha otwie­ra na tere­nie USA pierw­szą amba­sa­dę Atlan­ty­dy na powierzch­ni. Pla­ców­ka sta­je się celem ata­ku Czar­nej Man­ty, a psu­cie rela­cji mię­dzy Altan­ty­da­mi i powierzch­niow­ca­mi jest na rękę rów­nież pew­nej orga­ni­za­cji terrorystycznej.

Dla­cze­go aku­rat dziś roz­ma­wia­my o Aqu­ama­nie? Co wyróż­nia go na tle innych super­bo­ha­te­rów? Jak dużą rolę w histo­rii odgry­wa­ją poli­ty­ka i dyplo­ma­cja? Czy jest to histo­ria widowiskowa?

Komiks „Aqu­aman: Uto­nię­cie” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.