Niezniszczalny

Cier­pią­cy od uro­dze­nia na wro­dzo­ną łam­li­wość kości i zafa­scy­no­wa­ny medium komik­su Eli­jah Pri­ce wie­rzy, że David Dunn, tj. jedy­ny oca­la­ły z kata­stro­fy kole­jo­wej, posia­da nad­ludz­kie moce.

Szy­mas powró­cił po latach do napi­sa­ne­go i wyre­ży­se­ro­wa­ne­go przez M. Night Shy­ama­la­na „Nie­znisz­czal­ne­go” (2000). Czy ten dość kame­ral­ny dra­mat z apa­tycz­nym Bru­cem Wil­li­sem i ogar­nię­tym obse­sją Samu­elem L. Jack­so­nem zasłu­gu­je na sta­tus, jakie­go się doro­bił? Co wyróż­nia stro­nę reali­za­tor­ską tego fil­mu? Któ­re sce­ny zapa­da­ją w pamięć? Czy koń­co­wy twist po latach nadal spra­wia dobre wra­że­nie? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.