Star Wars II: Atak klonów

Nie­po­strze­że­nie zbli­ża­my się do koń­ca omó­wie­nia kino­we­go, gwiezd­no­wo­jen­ne­go uni­wer­sum. Dziś bie­rze­my na warsz­tat Epi­zod II, czy­li „Atak klo­nów”. Film, któ­ry z jed­nej stro­ny niósł kolej­ne nowin­ki tech­nicz­ne, a z dru­giej oka­zał się spo­rym zawo­dem fabu­lar­nym. Jest to o tyle zaska­ku­ją­ce, że „na papie­rze” opo­wieść wyglą­da dość cie­ka­wie. Co zatem nie wyszło? Co ma wspól­ne­go wątek roman­tycz­ny i jaz­da na klesz­czach? Jak sta­rze­ją się tak inno­wa­cyj­ne w tam­tym okre­sie efek­ty spe­cjal­ne? I w koń­cu czy w fil­mie uda się nam doszu­kać jasnych punk­tów? O tym i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym pod­ca­ście. A już jutro wiel­ki finał!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.