Nie oddychaj

Jer­ry wybrał się na pierw­szy w peł­ni autor­ski film Fede Alva­re­za, czy­li na „Nie oddy­chaj”. Nie wie­dząc o nim abso­lut­nie nicze­go, co w przy­pad­ku tego kon­kret­ne­go dzie­ła i zdra­dza­ją­cych zbyt wie­le tra­ile­rów oka­za­ło się być strza­łem w dzie­siąt­kę, dał się zasko­czyć i zauro­czyć. Dokład­nie tak, bo „Nie oddy­chaj” to kapi­tal­na mie­szan­ka thril­le­ra i horor­ru oraz żywy dowód na to, że wcze­śniej­sze, świet­ne „Evil dead” nie było dzie­łem szczę­ścia czy przypadku.
Wszyst­kich, któ­rzy nie dotar­li jesz­cze do kina na ten film, zachę­ca­my do szyb­kie­go nad­ro­bie­nia zale­gło­ści oraz do posłu­cha­nia dzi­siej­sze­go pod­ca­stu! Ze wzglę­du na świe­żość oma­wia­ne­go tytu­łu audy­cja dzie­li się na część spo­ile­ro­wą i bez­spo­ile­ro­wą*. Wstrzy­maj­cie więc oddech i… Miłe­go odsłuchu!

*Ta pierw­sza roz­po­czy­na się w 16 minu­cie i 50 sekundzie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.