Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier 2016

Bar­dzo subiek­tyw­na opi­nia Man­do na temat, odby­wa­ją­cej się w minio­ny week­end, 27. edy­cji Festi­wa­lu Komik­su i Gier. Jak wypa­da impre­za z per­spek­ty­wy uczest­ni­ka, któ­ry powra­ca do Łodzi po paru latach prze­rwy? Co się uda­ło, a co nie zagra­ło? Ile auto­gra­fów roz­da­ją zagra­nicz­ne gwiaz­dy na impre­zie gro­ma­dzą­cej kil­ka­dzie­siąt tysię­cy osób? O któ­rej trze­ba się poja­wić, aby zająć pierw­sze miej­sce w kolej­ce do zna­ne­go rysow­ni­ka? Czy Man­do zre­ali­zo­wał swo­je dzie­cię­ce marze­nie, czy zde­rzył się z bru­tal­ną rze­czy­wi­sto­ścią? Na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie odpo­wiedź w dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.