Control

W 2019 roku Reme­dy Enter­ta­in­ment wyda­ło swo­ją naj­now­szą grę zaty­tu­ło­wa­ną „Con­trol”. Opo­wieść o Jes­se Faden, któ­ra poja­wia się w tajem­ni­czym budyn­ku Fede­ral­ne­go Biu­ra Kon­tro­li w nadziei na odna­le­zie­nie bra­ta spo­tka­ła się z dużym zain­te­re­so­wa­niem gra­czy. Zapo­wie­dzi zwia­sto­wa­ły bowiem nie­tu­zin­ko­wą grę czer­pią­cą fabu­lar­nie z new weird i ofe­ru­ją­cą jed­no­cze­śnie cie­ka­we mecha­ni­ki roz­gryw­ko­we. A jak „Con­trol” wypa­da w prak­ty­ce? W naszym wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się Misty­Pop, Sick oraz Jer­ry aby dogłęb­nie tytuł ten omó­wić i już dziś zapra­sza­my Was na efek­ty tej dyskusji. 

W trak­cie roz­mo­wy wspo­mi­na­my pod­cast o SCP. Nie wie­my na ile on bro­ni się po latach, ale moż­na go posłu­chać o tutaj.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.