All-New Wolverine: Wróg publiczny II/Odporna

Po kil­ku mie­sią­cach prze­rwy Jer­ry powra­ca do serii „All-New Wolve­ri­ne”, tym razem bio­rąc na warsz­tat dwa kolej­ne tomy: „Wróg publicz­ny II” oraz „Odpor­na”. Czy jego oba­wy doty­czą­ce recy­klin­gu pomy­słu zna­ne­go z komik­su „Wróg publicz­ny” oka­za­ły się słusz­ne? Ile gościn­nych wystę­pów, na ile zasad­nych i uda­nych zaser­wo­wał nam w tych dwóch albu­mach Tom Tay­lor? Czy cha­rak­te­ry­stycz­ny humor cało­ści nadal daje radę, a opo­wieść potra­fi zaan­ga­żo­wać? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w podcaście. 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.