Moje seriale cz. 17: Sezon 2016/2017

Zapra­szam na kolej­ny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­li­zy oma­wiam seria­le, któ­re oglą­dam. Co pole­cam, cze­go nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo.

W dzi­siej­szej audy­cji nie ogra­ni­czam się do mniej­szych okre­sów cza­so­wych i pór roku, a oma­wiam dru­gi zestaw seria­li z minio­ne­go sezo­nu. Bez żad­nej myśli prze­wod­niej. Dobór tytu­łów jest zupeł­nie loso­wy. A dzi­siaj na warsz­tat bio­rę trzy seriale:

  • 0:01:04 – Pri­son Bre­ak, sezon 5
  • 0:08:08 – Six, sezon 1
  • 0:14:38 – Super­na­tu­ral, sezon 12 (spoj­le­ro­wo)

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.