Millennium tom 5: Mężczyzna, który gonił swój cień

Mimo nie­zbyt przy­chyl­nych opi­nii na temat kon­ty­nu­acji Mil­le­nium pió­ra Davi­da Lager­crant­za seria docze­ka­ła się kolej­nej odsło­ny. Man­do, na świe­żo po wcze­śniej­szych tomach, posta­no­wił poznać finał serii i szyb­ko się­gnął po „Męż­czy­znę, któ­ry gonił swój cień”. Jak pre­zen­tu­je się ta histo­ria? Co wyróż­nia ją na tle fabuł wcze­śniej­szych powie­ści i co łączy ją z pro­zą Har­la­na Cobe­na? Czy Lager­crantz umie­jęt­nie kon­ty­nu­uje wąt­ki i pro­wa­dzi posta­cie wykre­owa­ne przez Stie­ga Lars­so­na? Czy zda­niem Man­do war­to się­gnąć po tę książ­kę? Posłuchajcie!

Książ­kę „Mil­len­nium: Męż­czy­zna, któ­ry gonił swój cień”, w inter­pre­ta­cji Ada­ma Bau­ma­na, kupi­cie oczy­wi­ście w ser­wi­sie Audioteka.pl.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.