Men

O czym wła­ści­wie jest nowy hor­ror Ale­xa Gar­lan­da? O tym, na szyb­ko, zaraz po wyj­ściu z kina, opo­wie Sku­ra. Opo­wie tak­że o tym dla­cze­go ludzie w sali Cine­ma City par­ska­li śmie­chem sły­sząc pięk­ną chó­ral­ną muzy­kę Bena Salis­bu­re­go i Geoff Bar­ro­wa (Por­ti­she­ad!) i pody­wa­gu­je czy to mogło mieć wpływ na odbiór pierw­szej czę­ści fil­mu? Czym w ogó­le róż­ni się pierw­sza część od dru­giej, a tak­że czy jest to upa­dek Gar­lan­da, a może zwyż­ka for­my? Co ozna­cza­ją gwiaz­dy w tym fil­mie, oraz jaka her­ba­ta naj­le­piej pasu­je do bry­tyj­skiej sie­lan­ki – na te pyta­nia i na wie­le wię­cej odpo­wia­da Sku­ra. A jeśli nie chce­cie słu­chać Sku­ry to przy­naj­mniej posłu­chaj­cie sound­trac­ku.

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.