Star Wars Komiks – Łotry i Rebelianci

Docze­ka­li­śmy się momen­tu, któ­ry był zapo­wia­da­ny już od kil­ku mie­się­cy, czy­li poże­gna­nia (kolej­ne­go w histo­rii maga­zy­nu) Star Wars Komiks. Egmont zasko­czył nas jed­nak bar­dzo pozy­tyw­nie i w ramach ostat­nie­go nume­ru nie ogra­ni­czył się tyl­ko do dokoń­cze­nia krót­kie­go runu Gre­ga Paka w ramach głów­nej serii Star Wars, ale dosta­li­śmy to co lubi­my naj­bar­dziej, pokaź­ną ilość mniej­szych histo­rii, w tym czte­ry opo­wie­ści zebra­ne w ory­gi­na­le w tomie „Empi­re Ascen­dant” oraz kolej­ny, oko­ło­fil­mo­wy one-shot, czy­li „DJ – Poszu­ki­wa­ny”. Jak Man­do i Jer­ry oce­nia­ją zakoń­cze­nie serii „Star Wars”, czy­li „Łotrów i Rebe­lian­tów”? Czy pro­lo­gi do czte­rech wyda­wa­nych u nas obec­nie serii, któ­re zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne w ramach „Empi­re Ascen­dant” mają coś do zaofe­ro­wa­nia, czy to może zbęd­na cie­ka­wost­ka? Czy „DJ – Poszu­ki­wa­ny” to w koń­cu dobra histo­ria wpro­wa­dza­ją­ca do fil­mu? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcin­ku. Ale to nie wszyst­ko. Na począt­ku ser­wu­je­my bowiem tra­dy­cyj­ny blok new­so­wy, a na koniec pod­su­mo­wa­nie i poże­gna­nie naszych sied­miu lat ze Star Wars Komiks.

Spis tre­ści:

0:02:36 – Blok newsowy

0:08:16 – Omó­wie­nie maga­zy­nu „Star Wars Komiks tom 15 (2/2022)”

  • Star Wars. Łotry i Rebe­lian­ci (zeszy­ty #73–75)
  • Star Wars. Echo zwy­cię­stwa (Empi­re Ascendant)
  • Star Wars. Darth Vader: W służ­bie Impe­rium (Empi­re Ascendant)
  • Star Wars. Łow­cy nagród: Każ­dy atak ma dwa koń­ce (Empi­re Ascendant)
  • Star Wars. Doctor Aph­ra: Epi­log (Empi­re Ascendant)
  • Star Wars: DJ – Poszukiwany 

0:46:24 – Poże­gna­nie z maga­zy­nem „Star Wars Komiks”

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.