Star Wars Rebelianci. Sezon 2

Po tym jak docze­ka­li­śmy się w Pol­sce Disney+, zabra­li­śmy się – nie­mal­że rów­no rok temu – za oma­wia­nie seria­lu „Star Wars Rebe­lian­ci”. Jak to jed­nak cza­sem w Kon­glo­me­ra­cie bywa, po dys­ku­sji o pierw­szym sezo­nie na kolej­ny odci­nek przy­szło dłu­go cze­kać. Ale jako, że na hory­zon­cie już pre­mie­ra „Ahso­ki”, któ­ra zapo­wia­da się na nie­for­mal­ny, pią­ty sezon „Rebels” posta­no­wi­li­śmy powró­cić do tema­tu. W wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się Man­do oraz Jer­ry, któ­rzy opo­wia­da­ją o zmia­nach jakie zaszły w struk­tu­rze sezo­nu dru­gie­go, mno­go­ści wąt­ków, roz­wo­ju poszcze­gól­nych posta­ci i wie­lu, wie­lu innych kwe­stiach. Audy­cja zawie­ra spo­re ilo­ści zachwy­tów oraz jesz­cze więk­szą ilość spoilerów. 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.