Dni Fantastyki 2018: Horror w uniwersum Gwiezdnych wojen

„Gwiezd­ne woj­ny” wie­le razy roman­so­wa­ły z inny­mi gatun­ka­mi, two­rząc cie­ka­wost­ki, odskocz­nie i spe­cy­ficz­ne hybry­dy gatun­ko­we. Rów­nież hor­ror zako­rze­nił się w mrocz­nych zakąt­kach odle­głej galak­ty­ki. Jak spraw­dza się takie połą­cze­nie? Ile gro­zy znaj­dzie­my w tym uni­wer­sum i w jakim stop­niu jest ona fak­tycz­nym repre­zen­tan­tem tego gatun­ku? Zom­bie, wam­pi­ry, zja­wy, potwo­ry, kani­ba­le, wiru­sy, epi­de­mie, muta­cje czy krwio­żer­cze pla­ne­ty… Poznaj praw­dzi­wą ciem­ną stro­nę Mocy.

Dzi­siej­sze nagra­nie jest zapi­sem naszej pre­lek­cji wygło­szo­nej na Dniach Fan­ta­sty­ki 2018 we Wro­cła­wiu. Wer­sja fil­mo­wa zawie­ra pre­zen­ta­cję slaj­dów, któ­re wyświe­tla­li­śmy pod­czas prelekcji.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.