Ghostland. Ameryka i jej nawiedzone miejsca

W oko­li­cach Hal­lo­we­en A.D. 2022 Wydaw­nic­two Lite­rac­kie zapre­zen­to­wa­ło pol­skie wyda­nie książ­ki Coli­na Dic­keya „Gho­stland. Ame­ry­ka i jej nawie­dzo­ne miej­sca”. Jer­ry po tę publi­ka­cję się­gnął i dziś zapra­sza na krót­ką o niej opo­wieść. Co zasko­czy­ło go naj­bar­dziej? Dla­cze­go tytuł w pol­skiej wer­sji języ­ko­wej wyda­je się nie­co mylą­cy? Ile znaj­dzie­my tutaj histo­rii o duchach, a ile… histo­rii? Kogo może książ­ka Dic­keya zain­te­re­so­wać i dla­cze­go po nią się­gnąć? Posłuchajcie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.