Menu

W czte­ry­sta dwu­dzie­stym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia Paweł Mate­ja zapra­sza Agniesz­kę Bro­dzik i Szy­ma­sa na obiad połą­czo­ny z sean­sem naj­now­sze­go fil­mu Mar­ka Mylo­da, tj. „Menu” (2022). Co przy­cią­gnę­ło nasze trio do kina? Jak okre­śli­my przy­na­leż­ność gatun­ko­wą tej pro­duk­cji? Kto śmiał się w trak­cie sean­su, a kto sie­dział na kra­wę­dzi fote­la? Jak oce­nia­my stan psy­chicz­ny głów­nych męskich pro­ta­go­ni­stów, tj. Tay­le­ra i Slo­wi­ka? Kto nie zjadł­by gra­si­cy kozy z tru­fla­mi? Dla­cze­go roz­ma­wia­my o moczo­wo­dach Szy­ma­sa i porów­nu­je­my Slo­wi­ka do Woj­cie­cha Guni oraz Hitle­ra i jego wyobra­żo­ne­go kot­ka? Co łączy „Menu” i „Gości” (2022)? Kto z nas i dla­cze­go miał­by szan­sę prze­żyć wizy­tę w restau­ra­cji Slo­wi­ka? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

https://youtu.be/M0HBN47HMBA

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.