Garfield. Tłusty koci trójpak. Tom 2

Paski komik­so­we dru­ko­wa­ne w ponad 2000 gazet na całym świe­cie, 20 fil­mów, 2 seria­le, tysią­ce gadże­tów. Tak pre­zen­tu­je się dotych­cza­so­wy doro­bek tłu­ste­go, rude­go kota o imie­niu Gar­field, któ­ry za spra­wą wydaw­nic­twa Egmont doro­bił się pol­skie­go wyda­nia zbior­cze­go komik­sów ze swo­im udziałem.

Czym dru­gi tom „Tłu­ste­go kocie­go trój­pa­ka” róż­ni się od swo­je­go poprzed­ni­ka? Czy boha­te­ro­wie ewo­lu­ują na prze­strze­ni 650 nowych pasków? Jak Jim Davis dalej prze­twa­rza wyko­rzy­sta­ne już dow­ci­py? Na ile kolej­ne paski bawią czy­tel­ni­ka? Posłuchajcie!

Komik­sy „Gar­field. Tłu­sty koci trój­pak” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.