Filmy zimowe cz. 72

W dzi­siej­szy zimo­wy wie­czór pozo­sta­je­my uwię­zie­ni w cha­cie w środ­ku zamie­ci śnież­nej wraz z pory­wa­cza­mi dziec­ka. Tyl­ko kto jest pory­wa­czem? Wyru­sza­my też na wypra­wę, bez przy­go­to­wa­nia, by kil­ka mie­się­cy prze­żyć na bez­lud­nej wyspie. Całe szczę­ście potra­fi­my wystru­gać fujar­kę z dre­wien­ka, by zagrać i zatań­czyć do „Love will tear us apart” – czy jed­nak praw­dzi­wa miłość prze­trwa tem­pe­ra­tu­ry poni­żej 20 stop­ni? O tym jak Sku­ra prze­trwał polo­wa­nie na pin­gwi­ny dzi­siaj w kon­ty­nu­acji naj­zim­niej­sze­go cyklu w pol­skim pod­ca­stin­gu! A posłu­cha­cie o:

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.