Sklepik z pytaniami cz. 7

Nie­re­gu­lar­na seria pod­ca­stów, w któ­rych odpo­wia­dam na pyta­nia słu­cha­czy. W dru­gim odcin­ku wybra­łem pokaż­ny zestaw pytań zada­nych przez słu­cha­czy w ramach kolej­nej rocz­ni­cy pod­ca­stu. Cze­go ocze­ku­ję po Kin­gu w naj­bliż­szym cza­sie? Czy jako wier­ny czy­tel­nik chciał­bym, aby stwo­rzył on znów jakiś raso­wy hor­ror? Czy wie­rzę, że taka sytu­acja jesz­cze kie­dyś nastą­pi? Dla­cze­go zre­zy­gno­wa­łem z pra­cy w szkol­nic­twie? Czy odczu­wam cza­sem wypa­le­nie twór­czo­ścią Ste­phe­na Kin­ga? Czy nagram kie­dyś odci­nek ze swo­ją top­ką kino­wych ksią­żek? Czy mam kon­kret­ne sce­ny z ksią­żek Kin­ga, któ­re od razu przy­cho­dzą mi do gło­wy, gdy myślę o jego twór­czo­ści? Czy są książ­ki Kin­ga, w trak­cie czy­ta­nia któ­rych auten­tycz­nie się bałem? I czy w ogó­le zda­rza mi się odczu­wać strach czy­ta­jąc książ­ki? Czy oglą­da­łem wszyst­kie fil­my kino­we, tele­wi­zyj­ne i seria­le opar­te na książ­kach i opo­wia­da­niach Kin­ga? Jaką adap­ta­cję Kin­ga uwa­żam za naj­gor­szą? I wresz­cie jakie mam zda­nie na temat „Lśnie­nia” Stan­leya Kubric­ka? Odpo­wie­dzi na te i inne zagad­ki znaj­dzie­cie w nowym odcin­ku Skle­pi­ku z pytaniami.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.