Szlaki – opowieści o wędrówkach

Naj­nie­bez­piecz­niej­szy szlak w Wiel­kiej Bry­ta­nii to The Bro­om­way (dro­ga mio­teł), któ­rą odkry­wa dla nas Robert Mac­far­la­ne w książ­ce „Szla­ki”. To opo­wie­ści o wędrów­kach, pod­czas któ­rych może­my poznać wie­le cie­ka­wo­stek, ale przede wszyst­kim cie­szyć się życiem, spa­ce­rem i dro­gą. To kame­ral­na lite­ra­tu­ra podróż­ni­cza, któ­ra nie sta­wia na bom­ba­stycz­ne wra­że­nia, ale na medy­ta­cję i prze­ży­wa­nie kra­jo­bra­zu. A tak­że tego, jak arty­ści pokro­ju Eric Ravi­lio­us inter­pre­to­wa­li bry­tyj­skie wido­ki po swo­je­mu. Zapra­sza­my do audy­cji o podró­żach i bry­tyj­skim malar­stwie. Miło­śni­cy zimy też znaj­dą cos dla siebie. 

Sku­rę moż­na wspie­rać na Patronite.pl – o tu: patronite.pl/Skura

Audy­cja o „Mikro­wy­pra­wach” jest do posłu­cha­nia o tu.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.