Titans – sezon 2

„Tyta­ni” wró­ci­li z dru­gim sezo­nem, a to ozna­cza rów­nież ich powrót na łamy Kon­glo­me­ra­tu. Z dys­ku­sji Man­do i Jer­ry­’e­go dowie­cie się jak wypa­da­ją zmia­ny wzglę­dem pierw­sze­go sezo­nu i dla­cze­go clif­fhan­ger z fina­łu poprzed­niej odsło­ny i jego spu­en­to­wa­nie oka­za­ły się być dość moc­no pro­ble­ma­tycz­ne. Pano­wie roz­ma­wia­ją o tym jak pre­zen­tu­je się fabu­ła i roz­ło­że­nie akcen­tów na poszcze­gól­ne wąt­ki, oce­nia­ją nowe posta­cie, w tym wpro­wa­dze­nie same­go Bru­ce­’a Way­ne­’a, oraz dywa­gu­ją nad ilo­ścią „mło­dych” Tyta­nów w „Tyta­nach”. To wszyst­ko i wie­le wię­cej w naj­now­szym odcinku! 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.