Przecast 45 – 6 lat Konglomeratu podcastowego

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w NIE­re­gu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu. Dziś ser­wu­je­my Wam odci­nek oko­licz­no­ścio­wy, zwią­za­ny z szó­sty­mi uro­dzi­na­mi nasze­go ser­wi­su. Spo­tka­li­śmy się w wir­tu­al­nym stu­dio, aby poroz­ma­wiać na kil­ka nie­zo­bo­wią­zu­ją­cych tema­tów. Kto w dzie­ciń­stwie wiel­bił pro­ste plan­szów­ki, a kto pro­jek­to­wał twa­rze na kom­pu­te­rze? Kto nie oglą­dał Big Bro­the­ra bez cen­zu­ry? Kto grał w Icy Tower, a kto w Worm­sy? Dla­cze­go Szy­mas już nie łyka Sku­ry? Jaki jest sekret recen­zji piz­zy o sma­ku keba­ba? Kto w dzie­ciń­stwie być może ura­to­wał Żar­ło­ko­wi życie? Czy­im neme­zis są fla­ki? Jaki­mi emo­cja­mi Bogu­sia darzy zupę mlecz­ną? Kto nie cier­pi kożu­cha? Jak poci­snąć reży­se­ro­wi na sean­sie jego fil­mu? Cze­mu słu­ży nok­to­wi­zja w Cine­ma City? Kogo z nas rodzi­ce sadza­li w kinie mię­dzy obcy­mi ludź­mi? Kto kochał się w Jes­si­ce Albie? U kogo na bal­ko­nie śpie­wa­ły jaskół­ki? Dla­cze­go zawsze zosta­je­my na napi­sach koń­co­wych? Posłu­chaj­cie i świę­tuj­cie z nami nasze szó­ste urodziny!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.