Filmy wakacyjne cz. 14

Seria fil­mów waka­cyj­nych wra­ca z przy­tu­pem, pro­sto z Beski­du Ślą­skie­go. Dzi­siaj o tym co się sta­ło z pod­ca­sta­mi nagra­ny­mi pod­czas gór­skich spa­ce­rów, ale przede wszyst­kim o Kevi­nie Baco­nie. Uwa­ga zatem na spo­rą zawar­tość Baco­na w dzi­siej­szym daniu! Będzie coś zarów­no dla dzie­ci (kino fami­lij­ne), jak i dla doro­słych (thril­le­ry). Omówiono: 

  • „Whi­te Water Sum­mer” (1987)
  • „The River Wild” (1994)
  • „You sho­uld have left” (2020)
  • „The Ren­tal” (2020)

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.