Creepshow: The Taker

Nie­daw­no zakoń­czy­li­śmy 2. sezon seria­lu „Cre­ep­show” i dru­gi sza­lo­ny mara­ton pod­ca­sto­wy. Kil­ka dni temu, pod­czas pane­lu na SDCC ogło­szo­no, że pre­mie­ra 3. sezo­nu nastą­pi jesz­cze w tym roku. W dzi­siej­szej audy­cji Man­do bie­rze nato­miast na warsz­tat pierw­szą z serii ksią­żek sta­no­wią­cych doda­tek do seria­lu – „Cre­ep­show: The Taker”. Jeśli roz­wa­ża­li­ście lek­tu­rę anto­lo­gii autor­stwa Elley Cooper, albo zwy­czaj­nie jeste­ście cie­ka­wi jak spraw­dza się ta mar­ka w wer­sji książ­ko­wej, wszyst­kie­go dowie­cie się z dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.