Z sąsiadką o… Zimnej wojnie

Roz­po­czy­na­my dru­gi sezon spo­tkań z sąsiad­ką! Pod­czas miłe­go spa­ce­ru w górach roz­ma­wia­my na luzie o pol­skim fil­mie, nomi­no­wa­nym do Osca­ra w kate­go­rii Naj­lep­szy film zagra­nicz­ny – Zim­na Woj­na z 2018 roku. Jak obraz ten wypa­da w kon­tek­ście histo­rycz­nym i jak podo­ba­ły nam się zdję­cia – o tym już w powra­ca­ją­cej serii „sąsiedz­kiej”!

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.