Admirałowie wyobraźni – Bogusia i Skura gościnnie w Readers Initiative

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ramach Readers Ini­tia­ti­ve. Pole­ca­my śle­dzić ten projekt!

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia 57. odcin­ka Readers Ini­tia­ti­ve – pod­ca­stu o lite­ra­tu­rze wszech tre­ści – w któ­rym gosz­czą ponow­nie zna­na z audy­cji Kon­glo­me­ra­tu Pod­ca­sto­we­go Bogu­sia Szew­czyk, dzien­ni­kar­ka, księ­gar­ka i pod­ca­ster­ka oraz Żar­łok, zna­nym rów­nież jako Sku­ra – takoż z Kon­glo­me­ra­tu Pod­ca­sto­we­go – zna­ny twór­ca audy­cji popkul­tu­ro­wych i repor­ta­ży gastro­no­micz­nych (Audy­cja Zku­ry, Żar­łok TV, Radio Żar­łok)! A dzi­siaj roz­ma­wia­my przede wszyst­kim o „Admi­ra­łach wyobraź­ni” – monu­men­tal­nym dzie­le, poświę­co­nym wybit­nym i kul­to­wym pol­skim ilu­stra­to­rom ksią­żek dla naj­młod­szych, wyda­nym przez war­szaw­skie Wydaw­nic­two Dwie Sio­stry! A ponad­to w nowym odcin­ku posłu­cha­cie naszej dys­ku­sji o kon­tro­wer­syj­nej powie­ści „Dziew­czy­na z sąsiedz­twa” Jac­ka Ket­chu­ma i kla­sy­ku lite­ra­tu­ry fan­ta­sy, książ­ce „Ostat­ni jed­no­ro­żec”, Pete­ra S. Beagle­’a wzno­wio­nej w wer­sji roz­sze­rzo­nej przez wydaw­nic­two Nowa Baśń. Zapra­sza­my do odcin­ka i życzy­my miłe­go odsłuchu!

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.