Deadpool – Martwi prezydenci/Łowca dusz

Wydaw­nic­two Egmont w 2015 roku wpro­wa­dzi­ło na nasz rynek komik­sy spod zna­ku Marvel Now!, w ramach któ­rej to ini­cja­ty­wy wie­le serii komik­so­wych roz­po­czę­ło swój nowy cykl wydaw­ni­czy. Mię­dzy inny­mi doty­czy­ło to losów popu­lar­ne­go Wade­’a Wil­so­na, zna­ne­go jako Dead­po­ol, któ­re­go nowe przy­go­dy zaczę­li pisać Posehn oraz Dug­gan. Na fali popu­lar­no­ści Dead­po­ola (i przy oka­zji pre­mie­ry fil­mu o tym boha­te­rze) Egmont wypu­ścił na pol­ski rynek pierw­szy album zbior­czy i sys­te­ma­tycz­nie serię tę kon­ty­nu­uje. Jer­ry, któ­ry oczy­wi­ście o Dead­po­olu sły­szał dużo, ale nie czy­tał o nim żad­ne­go komik­su, posta­no­wił spraw­dzić, o co tyle krzy­ku. Jak wypa­dła lek­tu­ra? Czy jest krwa­wo, zabaw­nie i bez­kom­pro­mi­so­wo? Czy Wade prze­bi­ja czwar­tą ścia­nę? Jakie są plu­sy i minu­sy tej serii oraz czy to tyl­ko pro­sta roz­ryw­ka, czy może coś wię­cej. Zapra­sza­my na pierw­szy i zapew­ne nie ostat­ni odci­nek o komik­sach z Marvel Now!

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.